Уведомление за поверителност

Настоящото уведомление за поверителност предоставя рамка за запознаване с личните данни, които се събират от Ваня Василева, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Сердика 25(„наричани по-нататък администратори на данни“), както се изисква от закона, включително разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД).

 

Администратор на данни

Администратори на данни са

Ваня Василева, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Сердика 25

 

 Събраните лични данни се контролират и обработват от администратора на данни.  Освен това, личните данни могат да бъдат обработвани или съвместно контролирани от филиали на администратора на данни.  

Настоящото уведомление за поверителност се прилага по отношение на (1) нашите клиенти и адресатите на нашите кариерни услуги, (2) нашите сътрудници, които са хора, на които предаваме или възлагаме задачата да работи с някой от нашите клиенти, (3) потребителите на уеб сайтовете и приложенията, изброени тук („сайтовете“), и (4) представители на нашите бизнес партньори, клиенти и доставчици.

 

Уведомлението за поверителност описва вида лични данни или личната информация, които събираме, как използваме информацията, как обработваме и защитаваме информацията, която събираме, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме, на кого я предаваме и правата, които физическите лица могат да упражняват по отношение на използването на техните лични данни. Ние също така описваме как да се свържете с нас относно нашите практики за поверителност и за да упражните Вашите права. Нашите практики за поверителност са различни в различните държави, в които работим, за да са в съответствие с местните практики и законови изисквания, и можете да разгледате специфични местни условия, като посетите местните уеб сайтове. [

 

Моля, вижте съдържанието по-долу и разгледайте съответния раздел:

Уведомление за поверителност

 • Информация, която събираме
 • Как използваме информацията, която събираме
 • Как обработваме и защитаваме личната информация
 • Колко дълго съхраняваме информацията, която събираме
 • Информация, която споделяме
 • Предавания на данни
 • Вашите права и възможности за избор
 • Уведомление за жителите на Калифорния
 • Актуализации на нашето уведомление за поверителност
 • Как да се свържете с нас

 

Информация, която събираме

Ние събираме лични данни за Вас по най-разнообразни начини, като например чрез нашите сайтове и канали в социалните мрежи; на нашите събития; чрез телефон и факс; чрез кандидатури за работа; във връзка с наемане на персонал; или във връзка с нашите отношения с клиенти и доставчици. Можем да направим подбор на лични данни в зависимост от естеството на взаимоотношенията, включително, но без ограничения до (до степента, позволена от местния закон):

 • информация за контакт (като например име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер);
 • потребителско име и парола, когато се регистрирате на нашите сайтове;
 • информация, която предоставяте за приятели или други хора, с които искате да се свържем. (Администраторът на данни приема, че другото лице преди това е дало разрешение за такава комуникация); и
 • друга информация, която можете да ни предоставите, като например по проучвания или
 • чрез функцията „Свържете се с нас“ на нашите сайтове.

 

Как използваме информацията, която събираме

Администраторът на данни събира и използва събраните данни за следните цели (до степен, позволена от местния закон):

 1. създаване и управление на онлайн акаунти;
 2. обработка на плащания;
 3. управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици;
 4. когато това е разрешено от закона и е в съответствие с уведомлението за бисквитките и рекламите на администратора на данни (което е включено тук за справка), изпращане на рекламни материали, известия за наличните работни позиции и други съобщения;
 5. когато е разрешено от закона да се съобщава и да администрира участие в специални събития, промоции, програми, предложения, проучвания, конкурси и пазарни проучвания;
 6. отговаряне на запитвания и претенции на физически лица;
 7. управление, оценка и усъвършенстване на нашия бизнес (включително разработване, подобряване, анализ и усъвършенстване на нашите услуги, управление на нашите комуникации, извършване на анализи на данни и извършване на счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);
 8. защита, идентифициране и стремеж към предотвратяване на измами и други незаконни действия, искове и други задължения; и
 9. спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, съответните стандарти на индустрията, договорните задължения и нашите правила.

 

Цялата обработка се извършва въз основа на подходящи законови основания, които могат да попаднат в няколко категории, включително:

 1. съгласието или изричното съгласие на заинтересованото физическо лице, когато това се изисква от приложимото законодателство;
 2. за да гарантираме, че спазваме законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор
 3. това е от съществено значение и е необходимо за законния интерес на администратора на

Законен интерес

Администраторът на данни обработва лични данни за определени законни бизнес цели, които включват някои от следните:

 • където процесът ни позволява да подобряваме, променяме, персонализираме или подобряваме по друг начин нашите услуги/комуникации в полза на нашите клиенти, кандидати и сътрудници;
 • за да се идентифицират и предотвратяват измамите;
 • за да подобрим сигурността на нашата мрежа и информационни системи;
 • за да разберем по-добре как хората взаимодействат с нашите уеб сайтове;
 • за целите на директния маркетинг;
 • за да Ви предоставяме съобщения по пощата, които смятаме, че ще Ви заинтересуват;
 • за да определим ефективността на промоционалните кампании и рекламите
 • [добавете други основания]

Когато обработваме данни за тези цели, ние гарантираме, че защитаваме Вашите права и взимаме под внимание тези права. Вие имате право да се противопоставите на подобна обработка и ако искате да направите това, моля, щракнете тук. Моля, имайте предвид, че ако упражнявате правото си на възражение, това може да засегне способността ни да извършваме и да предоставяме услуги във Ваша полза.

 

 

Как обработваме и защитаваме личната информация

Ние обработваме личните данни, които събираме, също така по автоматизирани начини за горепосочените цели и за определен период от време, който е в съответствие с вътрешната ни политика за задържане, за да се гарантира, че личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото.

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които предоставяте, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. За да осигурим подходяща сигурност и поверителност на личните данни, ние прилагаме следните мерки за сигурност:

 • Криптиране на данни при прехвърляне;
 • Силни контролни мерки за удостоверяване на потребител;
 • Подсилена мрежова инфраструктура;
 • Решения за мониторинг на мрежи;

 

Колко дълго съхраняваме данните, които събираме

В нашите системи съхраняваме личните данни, които събираме, по начин, който позволява идентифицирането на заинтересованите физически лица за не повече от необходимото време в контекста на целите, за които са събрани данните, или за които тези данни се обработват допълнително.

Определяме този конкретен период от време, а именно 5 ( пет ) години, като вземаме предвид:

 • Необходимостта да се съхраняват събраните лични данни, за да се предлагат услуги, установени с потребителя;

 

 • За да се защити законен интерес на администратора на данни, както е описано в целите;

 

 • Съществуването на конкретни правни задължения, които изискват обработването и съхранението, необходими за определени периоди от време;

 

 

Информация, която споделяме

Ние не разкриваме личните данни, които събираме за вас, освен в случаите, описани в това уведомление за поверителност или в отделни уведомления, предоставени във връзка с конкретни дейности. Можем да споделяме лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име, въз основа на указанията ни. Ние не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват информацията, освен ако това е необходимо да извършат услугите от наше име или да спазят законовите изисквания. Също така може да споделяме Вашите лични данни (i) с нашите дъщерни дружества и филиали; (ii) ако сте кандидат за работа, с клиенти, които могат да имат налични оферти за работа или интерес от наемане на нашите кандидати за работа; и (iii) с други хора, с които работим, като например консултанти по наемане на работа и подизпълнители, които да Ви намерят работа.

Освен това можем да разкриваме лични данни за Вас, (i) ако сме задължени да го направим по силата на закон или правна процедура; (ii) на правоприлагащи органи или други държавни служители въз основа на молба за законосъобразно оповестяване; и (iii) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на съмнения или действителна измамна или незаконна дейност. Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за Вас, в случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на реорганизация, разпускане или ликвидация).

Предавания на данни

Също така може да прехвърлим личните данни, които събираме за Вас, в държави извън държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили личните данни. Когато предаваме информацията Ви на други държави, ще защитим тези данни, както е описано в това известие за поверителност, и такива предавания ще бъдат в съответствие с приложимото законодателство.

Държавите, към които предаваме събраните от нас лични данни, са:

 • В рамките на Европейския съюз
 • Извън Европейския съюз

Когато прехвърляме лични данни от Европейския съюз в държави или международни организации, които се намират извън Европейския съюз, прехвърлянето се извършва въз основа на:

 1. Решение за адекватност на Европейската комисия;
 2. При липса на решение за адекватност други законно признати основания а) правно обвързващ и приложим инструмент между публичните власти или органи; б) задължителни фирмени правила; в) стандартните клаузи за защита на данните (по-рано наричани „примерни клаузи“), приети от Комисията и др.

Вашите права като заинтересовано физическо лице

Когато се изисква от приложимото право, заинтересованото физическо лице може да упражнява съгласно членове 15-22 от ОРЗД следните специфични права:

 1. Право на достъп: Заинтересованото физическо лице има право на достъп до своите лични данни, за да се увери, че те се обработват в съответствие със закона.
 2. Право на корекция: Заинтересованото физическо лице има право да поиска коригиране на неточни или непълни данни, за да защити точността на такава информация и да я адаптира към обработката на данни.
 3. Право на заличаване: Заинтересованото физическо лице има право да поиска администраторът на данни да изтрие информация за него или нея и да не обработва повече тези данни.
 4. Право на ограничаване на обработката: Заинтересованото физическо лице има право да поиска от администратора на данни да ограничи обработката на неговите данни.
 5. Право на преносимост на данните: Заинтересованото физическо лице има право да поиска преносимостта на данните, което означава, че заинтересованото физическо лице може да получи първоначално предоставените лични данни в структуриран и често използван формат или че заинтересованото физическо лице може да поиска прехвърлянето на данните на друг администратор на данни.
 6. Право на възражение: Заинтересованото физическо лице, което предоставя лични данни на администратор на данни, има право да се противопостави по всяко време на обработката на данни по редица причини, посочени в ОРЗД, без да е необходимо да обосновава своето решение.
 7. Право на изключване от автоматизираното индивидуално вземане на решения: Заинтересованото физическо лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, ако това профилиране произвежда правно действие по отношение на заинтересованото физическо лице или го засяга съществено по друг начин.
 8. Право да бъде подадена жалба до надзорния орган: Всяко заинтересовано физическо лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на ЕС, където има обичайно местопребиваване, където е мястото му на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако прецени, че обработването на лични данни, отнасящи се до за него нарушава ОРЗД.

Когато обработването се основава на съгласието, както е предвидено в член 7 от ОРЗД, заинтересованото физическо лице може да оттегли своето съгласие по всяко време.

Ако имате нужда от повече информация относно обработката на личните Ви данни, моля, вижте раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Уведомление за жителите на Калифорния

При определени ограничения жителите на Калифорния могат да ни поискат да им предоставим (i) списък с определени категории лични данни, които сме разкрили на трети страни, за целите на директния им маркетинг през предходната календарна година, и (ii) самоличността на тези трети страни. За да направят подобна заявка, жителите на Калифорния могат да се свържат с нас, както е посочено в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Актуализации на нашето уведомление за поверителност

Настоящото уведомление за поверителност (включително всички допълнения) може да бъде периодично актуализирано, за да отрази промените в нашите практики за поверителност и законовите промени. При значителни промени ние ще Ви уведомим, като публикуваме на нашите сайтове ясно видимо уведомление с указание в горния край за последната актуализация.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или коментари по уведомлението за поверителност или ако искате да упражните правата си, моля, пишете на:

Длъжностно лице по защита на данните

Ваня Василева, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Сердика 25

гр. София

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Imperatrice.EU

Онлайн магазин за магически услуги и предмети

 • София 1000, България
 • 0875 318 174
 • imperatrice.eu@gmail.com

Вход в сайта

Харесай ни